SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
פרופ' פבלוקיס משה

בפרויקט זה בחנו טיפה מרוכבת בזרימה זוחלת תחת פרופיל מהירות אחיד.

האיור הבא מתאר את הטיפה המרוכבת המורכבת משלושה נוזלים. מבנה זה מתאר מצב של אמולסיה – תערובת של נוזל בנוזל שלא מתערבבים זה בזה לדוגמה שמן ומים.

בתעשיה משתמשים במנגנון זה בכדי לשמור על החומר הפעיל בטיפה הפנימית, ושחרור החומר הפעיל באזור הרצוי בצורה מבוקרת לנוזל החיצוני.  מצב אידאלי של מנגון זה הינו דורש שהטיפה הפנימית והטיפה החיצונית יהיו בעלות מרכז משותף וצורה מעגלית.

מחקר זה תאורטי אשר בוצע לפי מודל מתמטי מורכב ובכדי להגיע לפתרון מספרי פיזיקלי השתמשנו בתוכנה   Wolfram Mathematica Software

 

טיפה מרוכבת בזרימה אחידה

תומר משולם, דניאל הוד וטל סוויסה