SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דקל בוברוב ואפרת ניר

סלנג אינו שיבוש שפה. הסלנג הוא לשון דיבור עממית, חופשייה, קולחת, תוססת, שאינה כפופה לנורמות חברתיות או לנורמות לשוניות, ומטיבה להביע רחשי לב תחושות וגוונים של לשון. הספר "סלנג" מציג את שפת הסלנג כדרך לתעד לשמר ולהכיר תקופות בתרבות הישראלית. המטרה היא לשקף את המורכבות והאופי האנושי היוצרים את החברה והתרבות בארץ לאורך שבעה עשורים דרך מראה החושפת את ה‘פסיפס' האנושי בו אנו חיים. ספר זה מייצג את הלך הרוח של החברה ההולך ומתשנה במרוצת הזמן דרך שפת הסלנג.