SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
סטודיו ייצור ממוחשב - ארכ' תדמור אסנת, אדר'  לוי עמרי

Commucrops עוסק בבעית המזון והעוני, ומטרתו להנגיש לאוכלוסייה הענייה פירות וירקות טריים.

הנחת היסוד שהובילה את הפרויקט היא שמשפחות במצב סוציואקונומי נמוך מתקשות לרכוש מזונות בריאים וטריים, שהם לרוב יקרים יותר.

הפרויקט מתמקד במתנ"ס דורה בנתניה, הממוקם בשכונה חלשה מבחינה סוציואקונומית.

הגידולים גדלים ורטיקלית בגג המבנה ומקורים במעטפת עליה גדלים יבולים נוספים. החלוקה לסוגי גידולים נעשתה על בסיס אבות מזון שידועים כחסרים לאוכלוסייה הענייה.

 

 Commucrops - community & crops

ניצן רוטשילד ,מיכל לוי