SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר נאום נווה

הפרויקט עוסק בחקר קבלים פולימריים (polymeric capacitors) המסוגלים לאגור ולפרוק מטען חשמלי, בדומה לסוללה. יכולת אגירת האנרגיה תלויה בתכונה חומרית של התווך שבין שתי האלקטרודות, קרי: המקדם הדיאלקטרי. לשם הגדלת מקדם זה, נבדקת השפעת מספר ועובי השכבות במבנה הרב-שכבתי של היריעה, העשויה משני חומרים פולימריים (PMMA, PVDF) עם תוספת של אבקות ננומטריות. טכנולוגית הכפלת שכבות באקסטרוזיה (extrusion & layer multiplication) מניבה מספר רב של שכבות, באופן רציף, לקבלת מוצר הדיר ובעלויות נמוכות.

קבלים פולימריים מיריעות רב-שכבתיות

נועם אוסקר