SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
אסף חנוכה ולהב הלוי

“מנשקים את המלחמה לשלום” הוא קמפיין שצמח מהזכות המוקנית מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הזכות לשוויון. הפרויקט נולד מעצם האמונה והאג’נדה שכולנו לגיטימיים. הקמפיין מציג עשר כרזות כשכל כרזה מציגה קונקפליקט אחר בחברה הישראלית.

 

מנשקים את המלחמה לשלום

שקד מרקוביץ'