SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

"אין עושין נפשות מצבות לצדיקים דבריהם הן הן זיכרונם." (תלמוד ירושלמי, מסכת שקלים פרק ב, הלכה ה)

הפרויקט עוסק בהנצחה וזיכרון במרחב המשפחתי ופיתוח כלי זיכרון של אדם קרוב שהלך לעולמו על בסיס המורשת שביקש להשאיר. הנצחת האדם המת משולבת ממה שביקש להשאיר ומהזיכרון שמבקשים הנותרים בחיים לשמר אחריו, תוך מענה לצרכים הרגשיים של האדם משפחתו וחבריו. חזון הפרויקט שהתחיל כיצירת מערכת מקיימת של קבורה, זיכרון והנצחה תוך שמירת משאבי הטבע ומענה לצרכי האדם המשיך בעיצוב מערכת זכרון ייחודית המשלבת חומר וטקסט. במהלך הפרויקט עסקתי בעיצוב מיכלים עשויים קרמיקה בשני גדלים ובאופן השארת הזיכרונות באמצעים וירטואלים דיגיטליים.

רשת זיכרון

עפרה ברנשטיין