SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
בתיה קולטון וקובי פרנקו

נהוג להניח כי כ-90% מכלל האוכלוסייה הם ימניים ולעומתם השמאליים מהווים רק כ-10%.

האתגר בפרויקט היה להציג את התפיסה המקובלת בעולם כלפי השמאליות, את היחס לשמאליים, ואת הטעות המושרשת בשניהם.

הספר הוא אסופה המשלבת טקסטים ודימויים; התוכן הטקסטואלי מעשיר את הידע, ומציג את התפיסה השלילית כלפי ה״שמאלי״, הדימויים תומכים בתוכן המידעי, סותרים את התפיסה השלילית המוטעית ומעצימים את השמאל.

 

שם הפרויקט

נוי סיני