SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר שחר פרדי כסלו

בעבודתה יוצרת לילך ירון מערכות מרחפות שאיבריהן במצב של תלות הדדית. החלל הופך לשדה סבוך בו מאורעות יומיומיים, קונסטרוקציות ארעיות, חפצים תועים והקשרים רופפים נשענים זה על זה ויוצרים יחדיו איזונים שאין לסמוך עליהם. המיצב הפיסולי הסבך, שנדמה שרוח פרצים הציבה אותו, סוחף בערבוביה את היומיומי והפואטי עד שמוצא מנוחה, זמנית בלבד, בחלל התצוגה.

צילום: אחיקם בן יוסף

הסבך | מיצב פיסולי

לילך ירון