SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
רואי זרחיה

בשנה וחצי האחרונה, תיכון שוהם, יחד עם העולם כולו, חווה את מגפת הקורונה. במקרה של התיכון, הקורונה היוותה סוכנת שינוי לצד המורכבויות שייצרה. ההבנה כי בית הספר של העתיד ישנה צורה מצריכה כלים טכנולוגיים המאפשרים שינויים ארגוניים. פרויקט זה עוסק בניתוח מרחב הבעיה, זיהוי הזדמנויות, הצעת פתרון ודרכי ביצוע המותאמים לתיכון עבור מטרות אלו.

 

תיכון שוהם

גילי כהן, יובל ברקן, נועה ליאור בויקיס