SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הפרויקט עוסק בשילובם של חתולי הרחוב בחיים העירונים שלנו, בני האדם. זאת ע"י שיוכם לבניינים ולמעשה יצירת מערכת אקולוגית במרחב האורבני. ישנן בעיות רבות שקיימות אצל חתולי הרחוב, התרבות יתר וחוסר פיקוח, הזנחה וחוסר שליטה. הבעיות הללו נוצרות בעקבות הגדלת המרחב האורבני של בני האדם והשימוש הציני במשאבי הטבע. הפרויקט מנסה ליצור מערכת שלמה של מימוש היתרונות של כל צד, אנשים וחתולים. יצירת ערך למוצר אשר נעשה מחומרים טבעיים לשני הצדדים תוך חיבור נכון ואמיתי, כזה שבעזרתו נצליח לעזור לחתולים והם יעזרו לנו ע"י הכלים שהטבע נתן להם באופן אינסטינקטיבי.

צילום: אחיקם בן יוסף

סינרגיה בין חיות העיר לאנשי העיר

אמיר פז