SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
דב נרדימון

כיום, צורת העבודה בגיבוש X מיושנת ומסורבלת. המגבש מקבל מחברת, בה הוא מנהל רישום לסדרי ההגעה של החיילים בכל מקצה, מסכם תרגילים, מסכם ראיונות וכותב הערות אישיות. בסוף כל יום על המגבש להזין את הנתונים לקובץ אקסל, דבר המצריך זמן יקר. מטרת הפרויקט הינה לאפיין מערכת מידע לניהול ותפעול הגיבוש, כאשר המטרות העיקריות הן לצמצם את זמן הזנת הנתונים, שיפור שימור הידע ואיכות החניכה.   

 

 

מחשוב תהליכי קבלה ליחידות בצה"ל

אור יצחק, רז לב