SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הפרויקט 'מעבדת האמפתיה" בוחן את הקשר שבין הצגת נתונים רבים ויכולתו של הצופה לפתח אמפתיה כלפיהם. הוא מציע מתודולוגיה, על בסיס מחקר תיאורטי, מתוך מטרה לסייע למעצב ליישם שיטות ליצירת תחושת אמפתיה בפרויקטים המשלבים נתונים. המחקר חולש על פני תחומי הפסיכולוגיה, התרבות, הכלכלה, מדעי המח, העיצוב והדמיית הנתונים. מתוך התבוננות בעבודות של מעצבים מובילים בתחום הdataviz, זוהו דפוסים, פרמטרים עיקריים המשותפים לכל העבודות, ומהם נוצרה טקסונומיה שעיקרה ביכולת תנועה, motion, לייצר תחושת אמפתיה בקרב הצופה. אותם כללים הוטמעו בעבודות סטטיות, דו מימד, קיימות, כגון עבודת אינפורגפיקה על גבי שער הניו יורק טיימס שפורסמה בפברואר 2021, המאתגרים את העיצוב הקיים ובוחנים את העקרונות העיצוביים שנקבעו על ידי הסטודנטית. 

צילום: אחיקם בן יוסף

מעבדת האמפתיה – The Empathy Lab

אור-יה רוזמן