SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

הנחייה:
ד"ר עמית רש

בשלב הראשון המערכת תזהה את שלב השינה הקלה ושלב שנת החלום ותעיר את המשתמש בזמן האופטימלי. לאחר מכן היא תבצע בדיקה ותבחן האם ההשכמה בוצעה או שיש צורך בהשכמה שניה ללא חזרה לשינה.   המערכת בנויה כך שהיא תעיר כל משתמש באמצעות החושים שמתאימים לו (רטט, קול, אור). ולאחר מכן תציג גרף נתונים  אשר נאספו במהלך השימוש, המתאר את השינה של המשתמש (כמות  השעות ומחזורי שינה).  המערכת החכמה תפיק לקחים וכך תיצר תהליך השכמה  פרסונלי המותאם למחזור השינה של המשתמש. אפיון מתקדם של  "נודניק" אשר יעזור להעיר משתמשים עם קושי להתעורר.  ויצירת מערכת נגישה שתאפשר להעיר משתמשים ע״י גירוי של מס׳ חושים. בנוסף לכך, המשתמש יוכל לבצע תהליך למידה באמצעות  גרף הנתונים ובכך להביא לשיפור באיכות השינה שלו.

Boker.Tov

אור אלעד, עומרי גיל