SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

SHENKAR GRADUATES

תערוכת בוגרים 2021

שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות.
אנה פרנק 12 רמת גן | טל.03-6110000 | SHENKAR.AC.IL
עיצוב גרפי: גילעד בר @SHENKARCOLLEGE

SHENKAR
GRADUATES

סופשנה
שנקר

איך מרגיש מקום? הפרויקט חוקר מהם האלמנטים המרכיבים את החוויה שלנו במקום אורבני. הוא החל במחקר תיאורטי והמשיך בסיורים אוטואתנוגרפיים שהובילו לגיבוש מודל של החוויה במקום אורבני, בניסיון לשלב בין הרכיבים המתוכננים האוניברסליים, לבין התהליכים האישיים שכל אדם עובר לבדו. תוצר הפרויקט הוא הצעה למודל ושיטת מיפוי החוויה, מלווים במיצב רב חושי שממחיש את המודל על בסיס מקרה בוחן (כיכר הבימה).

צילום: אחיקם בן יוסף

תחושה של מקום

אורי גלבוע